Praktiske opplysninger ved dødsfall
Praktiske opplysninger ved dødsfall
Praktiske opplysninger ved dødsfall

Her finner du informasjon som er relevant i forbindelse med dødsfall, gravferd og tida etter.

Ved dødsfall er det gjerne legen som blir den første som fastslår dødsfallet. Han skriver en erklæring som sendes til politiet.
Politiet ønsker kontakt med de pårørende. Dette for å få opplysninger om skifte som skal til tingretten.
 
I utgangspunktet er det gratis å gravlegges i Norge i dag.

De pårørende kan selv ordne med det praktiske i forbindelse med en begravelse. Da kan det vært lurt å kontakte kirkekontoret for praktisk råd om dette.

De fleste bruker begravelsesbyrå som ordner det praktiske i forbindelse med begravelsen. Byrået kan ordne med kiste, nedlegging i kisten, transport fra sykehus, trykking av sanger, pynting i kirken etc. Byrået bistår med all hjelp mot betaling.

Kirkekontoret kontaktes om tid og sted for gravferden. Det kan også holdes borgerlig eller annen gravferd. Begravelsesbyrået eller kirkekontoret kan gi nærmere opplysninger om dette.

Presten avtaler en samtale med de pårørende. Han har god tid til dere denne dagen, og vil gjerne lytte til det dere vil snakke om. På grunnlag av denne samtalen skriver han minnetalen til gravferden. Samtalen holdes ofte i heimen til avdøde eller hos de pårørende. Her kan en også drøfte de praktiske spørsmål en har til gravferdsdagen.
 
Dødsannonse
De pårørende kan selv skrive dødsannonsen og levere den til avisen, eller få hjelp av begravelsesbyrået. Dag og tid for gravferden må være avklart med kirkekontoret før annonsen sette inn


Gravplass
I kommunen er det 11 kirkegårder og dere bestemmer selv hvilken kirkegård avdøde skal gravlegges i. Det kan også velges å gravlegge avdøde i en gammel grav som er brukt tidligere. Etter 20 år kan graven brukes på nytt etter ønske fra den som er fester for graven. Dette gjelder ikke for alle kirkegårdene i kommunen, så ta kontakt med kirkekontoret for å høre om gravplassen kan brukes på nytt.  

Er det en ny grav er denne fredet i 20 år og er en frigav. Etter 20 år må det betales festeavgift for å feste graven i nye 10 år. Ved ny grav vil det være mulighet for nærmeste pårørende å ta av plass ved siden av.  Kirkekontoret kan også svare på spørsmål om gravferd, stell av graver og oppretting av gravlegat.   

Gravferd

Dagene for gravferd er tirsdag til fredag. Ikke mandag, lørdag og søndag. Vanlig tid er Kl 10,30, eller kl. 13.00 i Brønnøysund og kl 12.00 i Velfjord og på kapellene.

Gravferden varer ca. 1 time. Alle nære pårørende har rett til fri fra arbeid til å delta i gravferd. Etter gravferdsseremonien i kirken, fører vi den døde til graven.

Kisten bæres fra kirken til gravstedet (evt til bårebil). Det er nødvendig med 6 personer til å bære, dette kan være både kvinner og menn. Bårevogn kan også nyttes på kirkegården hvis det er langt til graven. Vi bruker tau til å senke kisten ned i graven.
 
Syning
Både voksne og barn kan gjerne se den som er død. Syning kan skje på sykehjemskapellet for der er det bårerom. Avtale om syning gjøres med begravelsesbyrået.
 
Barn og gravferd
I de fleste familier som opplever sorg, er det også ofte barn involvert. Det er best for barna å være med, og ta del i sorgen. Barn behøver rolige og trygge voksne nær seg. Barn og voksne kan uttrykke sorg sammen. Normalt bør barna få være med i gravferden. La de få uttrykke det de føler gjennom spørsmål og kommentarer, handling (f.eks. legge en blomst eller ei tegning på kista eller på grava).  
 
Kremasjon
Spørsmål om kremasjon kan en ta opp med kirkekontoret eller byrå.
 
Salmer i gravferda
Vi synger vanligvis tre salmer i Kirken og to - tre salmevers på gravplassen. Salmene kan en få tykke på egne ark og ofte bestilles disse hos begravelsesbyrået.
Snakk med forrettende prest før du bestiller salmene.
 
Minnesamvær
Et minnesamvær kan være en god måte å ta vare på samhold i familien og venneflokken grenda, og samtidig vise den avdøde ære. Det kan være åpent for alle eller bare for de nærmeste. Minnesamvær er sjølvsagt ei frivillig sak.

Gravminne
Se gravferdsvedtektene. Her står de reglene som gjeld for gravminne (gravstein) og festeavgift. Du har ikke plikt til å sette opp gravminne.
            
Prisene på gravminne varierer mye, fra kr 5.000,- til 50.000,- etter størrelse og dekorasjon. Gamle gravminner kan brukes opp igjen at, etter oppussing. En slik løsning kan bli rimeligere enn ny stein og ofte med svært godt resultat. Du har god tid til å bestemme deg etter gravferda.

Kontakt eventuelt begravelsesbyrået for råd om valg av gravstein. Før oppsetting av ny stein skal kirkevergen godkjenne steinen og anvise plassering. Oppsetting av gravminner må pårørende selv bekoste (sjekk om det er med i prisen ved kjøp av gravstein).
 
Etter gravferda
Etter et dødsfall kan du få mange slags følelser som sorg, ensomhet, bitterhet, kraftløshet, - men også lettelse om en tung periode er over. Mange spørsmål av praktisk og åndelig art kan dukke opp.
Sitt derfor ikke alene i sorgen. Ta kontakt med andre, venner og familie kan brukes.
Det er også mulig å ta kontakt med kirkekontoret om en treng noen. Interessefellesskap og arbeid kan hjelpe deg videre, men unn deg selv kvile og ro til ettertanke.
 
Hjelp gjennom sorgen
Har du mange spørsmål omkring dødsfallet, kan du godt ta kontakt med lege, hjemmesykepleie, eller institusjonen der dødsfallet skjedde. Prest og diakon står også til tjeneste om du ønsker å prate med dem.  Naboer og venner kan være til hjelp.


Når en av våre nærmeste dør
På hjemmesida til Sosial- og helsedepartementet er det en side med praktiske opplysninger som etterlatte kan få bruk for når noen i familien dør. Tema: begravelse, skifte, arv, økonomi, forsikring, dødsfall i utlandet, sorgarbeid mm.