Tidebønn i Brønnøy kirke
Tidebønn i Brønnøy kirke

Tidebønn er en enkel hverdagsbønn med veksellesning, et par, tre salmer, skriftlesing og bønn. Vel møtt!

Brønnøy menighet tar nå opp igjen

ordningen med bønnesamlinger i kirka.

Tidligere sogneprest Ådne Njaa skrev i

2013 i Tre-kløveren om bønnelivet:

«Bønnelivet er på mange

måter selve livspulsen i et kristenliv –

først og fremst i høymessen, men også

i det private lønnkammer. Og mellom

disse to – messen og privatbønnen

har kirkens folk helt fra begynnelsen

av bedd faste, daglige bønner – det vi

gjerne kaller tidebønner. Det kristne

bønnelivet er som et gjerde: Høymessen

er selve pålene, tidebønnene er

skråstagene, og den private bønnen

er nettingen. Sammen utgjør disse en

helhet.»

 

Foreløpig får vi til en samling i uka:

Mandager kl. 13.00 - ca. 13.30.

 

Dette er en enkel hverdagsbønn

med veksellesning, et par, tre salmer,

og bønn (faste bønner og fri bønn). Diakon er som regel med på samlingene.

Hjertelig velkommen!